top of page

Algemene voorwaarden

DEFINITIES:

BESTELLING of RESERVERING of VERHUUR: Aankoop van diensten.

DIENSTEN: seizoensverhuur van accommodatie of kale staanplaatsen "toerisme".

ACCOMMODATIE: Tent, caravan, mobiel vrijetijdsresidentie en lichte vrijetijdsaccommodatie.

 

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op elke verhuur van accommodatie of kale staanplaatsen op camping Le Verger Fleuri, beheerd door Szymczak Philippe ('de dienstverlener'), voor niet-professionele klanten. Klanten ”of“ de Klant ”), op zijn website www.levergerfleuri.fr of per telefoon, post of e-mail (e-mails), of op een plaats waar de Dienstverlener de Diensten op de markt brengt. Ze zijn niet van toepassing op verhuur van locaties die bedoeld zijn voor het huisvesten van stacaravans (stacaravans) die het voorwerp uitmaken van een "vrijetijdscontract".

De belangrijkste kenmerken van de Diensten worden gepresenteerd op de website www.levergerfleuri.fr of in schriftelijke vorm - op papier of elektronisch - in het geval van een reservering op een andere manier dan met een afstandsbediening.

De klant moet deze lezen voordat hij een bestelling plaatst. De keuze en aankoop van een dienst is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden van de Dienstverlener, en in het bijzonder die welke van toepassing zijn op andere marketingkanalen voor de Diensten.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op de website en prevaleren, indien van toepassing, boven elke andere versie of elk ander contractueel document. De versie die op de Klant van toepassing is, is de versie die van kracht is op de website of die door de Dienstverlener is meegedeeld op de datum waarop de Bestelling door de Klant wordt geplaatst.

Tenzij anders bewezen, vormen de gegevens die zijn geregistreerd in het IT-systeem van de Dienstverlener het bewijs van alle transacties die met de Klant zijn afgesloten.

Onder de voorwaarden bepaald door de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese gegevensbeschermingsregelgeving, heeft de Klant te allen tijde recht op toegang, rectificatie en verzet als de verwerking niet essentieel is voor de uitvoering van de bestelling en ook het verblijf. als hun gevolgen voor al zijn persoonlijke gegevens door te schrijven, per post te schrijven en zijn identiteit te rechtvaardigen, naar: Camping Le Verger Fleuri - 70 route du bout du lac - 74210 Lathuile

De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en ze te hebben aanvaard, hetzij door het vakje aan te vinken dat voor dit doel is voorzien alvorens de online bestelprocedure te implementeren, alsook de algemene gebruiksvoorwaarden van de website www .levergerfleuri.fr, of , in het geval van een reservering buiten internet, op een andere geschikte manier.

 

ARTIKEL 2 - RESERVERINGEN

De klant selecteert op de site of geeft informatie over elk document dat door de serviceprovider wordt verzonden, de diensten die hij wenst te bestellen, als volgt:

Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor de verwachte aankomstdatum zijn gemaakt, moet bij het boeken een aanbetaling van 30% van het bedrag van het verblijf plus administratiekosten worden betaald.
Bij accommodatie dient het saldo 30 dagen voor aankomst betaald te zijn.
Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor de verwachte aankomstdatum zijn gemaakt, dient het volledige bedrag van het verblijf plus de administratiekosten tijdens het boeken te worden betaald.
Voor de staanplaats dient het volledige bedrag op de dag van aankomst te worden betaald. Bij vroegtijdig vertrek wordt geen restitutie verleend.
Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag stuurt Camping Le Verger Fleuri u een huurbevestiging, afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen.
Al onze beschikbaarheid is up-to-date, in realtime op onze website

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juistheid van de bestelling te verifiëren en eventuele fouten onmiddellijk aan de serviceprovider te melden. De Bestelling wordt pas als definitief beschouwd nadat de Klant een bevestiging heeft gestuurd van de aanvaarding van de Bestelling door de Dienstverlener, per e-mail of per post, of door het contract te ondertekenen in geval van een reservering rechtstreeks in de lokalen waar de Aanbieder de Diensten op de markt brengt.

Elke bestelling die op de website www.levergerfleuri.fr wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een contract op afstand tussen de klant en de dienstverlener.

Alle Orders zijn nominatief en kunnen in geen geval worden overgedragen.

 

ARTIKEL 3 - PRIJZEN

De Diensten die door de Dienstverlener worden aangeboden, worden geleverd tegen de tarieven die van kracht zijn op de website www.levergerfleuri.fr , of op een informatiedrager van de Dienstverlener, wanneer de Klant de bestelling plaatst. De prijzen zijn uitgedrukt in euro's en inclusief btw.

De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de Dienstverlener kunnen worden toegekend op de website www.levergerfleuri.fr of op enig informatie- of communicatiemedium.

Deze prijzen zijn vast en niet herzienbaar tijdens hun geldigheidsduur, zoals aangegeven op de website www.levergerfleuri.fr , in de e-mail of in het schriftelijke voorstel dat naar de Klant wordt gestuurd. Na deze geldigheidsduur is het aanbod nietig en is de Dienstverlener niet langer gebonden aan de prijzen.

Een factuur wordt opgemaakt door de verkoper en ten laatste op het moment van vertrek aan de klant overhandigd.

3.1. TOERISTENBELASTING

De toeristenbelasting, geïnd namens de gemeenschap van gemeenten, is bij de tarieven inbegrepen. Het bedrag wordt bepaald per persoon en per dag. Het moet worden betaald bij het betalen voor de Service en wordt afzonderlijk op de factuur vermeld.

 

ARTIKEL 4 - BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. VOORUITBETALING

De vooruitbetaalde bedragen zijn aanbetalingen. Ze vormen een heffing op de totale prijs die de klant verschuldigd is.

Een aanbetaling gelijk aan 30% van de totale prijs van de levering van de bestelde Diensten is vereist bij het plaatsen van de bestelling door de Klant. Het wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag van de bestelling.

Het wordt niet terugbetaald door de Dienstverlener in geval van annulering van het verblijf door de Klant (behalve in gevallen voorzien in artikel 6.4 van deze algemene voorwaarden).

Het saldo van het verblijf moet 30 dagen voor de aankomstdatum volledig worden betaald (op straffe van annulering van deze huur)

4.2. BETALINGEN

Betalingen door de Klant worden pas als definitief beschouwd na daadwerkelijke ontvangst van de verschuldigde bedragen door de Dienstverlener.

In geval van laattijdige betaling en betaling van door de Klant verschuldigde bedragen na de hierboven vermelde termijn, of na de datum van betaling vermeld op de factuur die aan deze laatste is gericht, worden boetes voor te late betaling berekend tegen een tarief van 5% van het bedrag inclusief belasting. van de prijs van de levering van de Diensten, zal automatisch en automatisch van de Dienstverlener worden verkregen, zonder enige formaliteit of voorafgaande kennisgeving.
Laattijdige betaling zal resulteren in de onmiddellijke betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen, onverminderd enige andere actie die de Dienstverlener als zodanig tegen de Klant zou kunnen instellen.

4.3. NIET-NALEVING VAN DE BETALINGSVOORWAARDEN

Bovendien behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de hierboven uiteengezette betalingsvoorwaarden, de levering van de door de Klant bestelde Diensten op te schorten of te annuleren en / of de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten. aanmaning bleef zonder effect.

 

ARTIKEL 5 - VERLENING VAN DIENSTEN

5.1. VERLENING EN GEBRUIK VAN DIENSTEN

De accommodatie mag op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur worden bewoond en moet op de dag van vertrek om 10.00 uur worden verlaten. De staanplaats mag op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur bezet zijn en moet op de dag van vertrek om 11.00 uur verlaten zijn

Het saldo van het verblijf moet volledig worden betaald

  • 30 dagen voor de aankomstdatum voor verhuur (op straffe van annulering van deze verhuur)

  • op de dag van aankomst voor de staanplaatsen.

Accommodatie en staanplaatsen zijn bedoeld voor een bepaald aantal bewoners en mogen in geen geval worden bezet door een groter aantal personen.

Accommodatie en staanplaatsen worden in dezelfde staat achtergelaten als bij aflevering. Anders moet de huurder een forfaitair bedrag van 50 tot 80 € betalen voor het schoonmaken. Elke verslechtering van de accommodatie of zijn toebehoren zal aanleiding geven tot onmiddellijke herstelling op kosten van de huurder. Het inventarisatierapport op het einde van de verhuur dient strikt identiek te zijn aan dat bij aanvang van de verhuur.

5-3. ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Eigenaars van elektrische voertuigen worden eraan herinnerd dat het verboden is de stekker in een stopcontact in huis of in het stopcontact te steken. Het risico bestaat dat tijdens het opladen schade optreedt en de verzekeringsmaatschappij zal niet betalen voor de aansluiting op een niet-gespecialiseerd stopcontact. De niet-naleving van deze bepaling zal u van rechtswege worden gefactureerd ten belope van 250 € per vastgestelde last.

5.4. VEILIGHEIDSBETALING

Voor huurovereenkomsten van accommodatie wordt van de klant een borgsom van € 250 gevraagd voordat de sleutels worden overhandigd, die binnen 8 dagen na het einde van de huurovereenkomst wordt terugbetaald, na aftrek van de kosten die zijn gemaakt voor het herstel van de woning. In geval van schade of nalatigheid bij het schoonmaken zal een bedrag worden ingehouden op de waarborgsom, dat kan oplopen tot het totale bedrag, afhankelijk van de tijd die nodig is om de accommodatie te herstellen met het oog op een nieuwe verhuur. Foto's kunnen worden verstrekt.

Deze aanbetaling vormt geen beperking van de aansprakelijkheid.

 

ARTIKEL 6 - VERTRAGING, ONDERBREKING OF ANNULERING VAN VERBLIJF DOOR DE KLANT

Er wordt geen korting verleend in geval van een vertraagde aankomst, een vervroegd vertrek of een wijziging van het aantal personen (hetzij voor het gehele of een deel van het geplande verblijf).

In geval van verlate aankomst, accepteert de camping een aankomst tussen 19.00 en 22.00 uur voor de huuraccommodaties en tussen 19.00 en 21.00 uur voor de kampeerplaatsen (na 21.00 uur kan er geen installatie meer plaatsvinden). Late aankomsten worden aangerekend volgens het geldende tarief (d.w.z. 15 € op 1 januari 2022)

6.1. WIJZIGING

In het geval van een wijziging van de data of het aantal personen, zal de Dienstverlener zich inspannen om zoveel mogelijk verzoeken tot wijziging van de datum te accepteren binnen de limiet van beschikbaarheid, onverminderd eventuele extra kosten; het is in alle gevallen een eenvoudige middelenverbintenis, de Dienstverlener kan de beschikbaarheid van een staanplaats of accommodatie of van een andere datum niet garanderen; In deze gevallen kan een meerprijs gevraagd worden.

Elk verzoek tot verkorting van de verblijfsduur wordt door de Dienstverlener beschouwd als een gedeeltelijke annulering, waarvan de gevolgen worden beheerst door artikel 6.3.

6.2. ONDERBREKING

Een voortijdig vertrek kan geen aanleiding geven tot enige terugbetaling door de Dienstverlener.

6.3. ANNULERING

In geval van annulering van de Reservering door de Klant na aanvaarding door de Dienstverlener, om welke reden dan ook behalve overmacht, zal de aanbetaling voor de Reservering, zoals gedefinieerd in artikel 4 - BETALINGSVOORWAARDEN van deze Algemene Verkoopvoorwaarden automatisch worden verworven door de Dienstverlener, als compensatie, en kan geen aanleiding geven tot enige terugbetaling.

In alle gevallen van annulering blijven de verwerkings- en beheerkosten (artikel 3) bij de Dienstverlener.

6.4. ANNULERING IN GEVAL VAN PANDEMIC

6.4.1. In geval van volledige of gedeeltelijke sluiting van het etablissement tijdens de data van het gereserveerde verblijf (die wordt gelijkgesteld met een maatregel van volledig of gedeeltelijk onthaalverbod voor het publiek, voor zover de Klant rechtstreeks betrokken is bij de toepassing van deze maatregel) beslist door de openbare autoriteiten, en die niet aan de Dienstverlener kan worden toegerekend, zullen de door de Klant vooruitbetaalde bedragen voor de reservering van het verblijf binnen 60 dagen worden terugbetaald.

De Dienstverlener kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor aanvullende schadevergoeding buiten deze terugbetaling van de reeds betaalde bedragen voor de reservering van het verblijf.

6.4.2 - De camping biedt u een optionele annulerings- en onderbrekingsverzekering in uw huurcontract. Onze partner Gritchen Affinity verbindt zich ertoe het verblijf geheel of gedeeltelijk terug te betalen aan klanten die de verzekering Campez Couvert hebben onderschreven.
In geval van annulering, dient u de camping per post of e-mail op de hoogte te stellen van uw terugtrekking als zich een gebeurtenis voordoet die uw vertrek verhindert. Als het verlies is voorzien in de algemene voorwaarden (beschikbaar op de site www.campez-couvert.com of vanaf de camping), breng de verzekeraar dan binnen 48 uur op de hoogte en verstrek alle nodige informatie en ondersteunende documenten.

Indien de Cliënt deze verzekering afsluit voor de risico's genoemd in artikel 6.4.2 of in artikel 6.4.3, wordt de door de Cliënt ontvangen verzekeringsvergoeding in mindering gebracht op het kredietbedrag, bedoeld in artikel 6.4.2 of 6.4. .3.

 

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

7.1. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De Klant die op een terrein of in een accommodatie wordt ondergebracht, moet verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid. Voor aanvang van de dienst kan bij de klant een verzekeringscertificaat worden aangevraagd.

7.2. DIEREN

Huisdieren worden geaccepteerd, onder de verantwoordelijkheid van hun eigenaren, voor de pakketten die beschikbaar zijn bij de serviceprovider en die ter plaatse kunnen worden betaald.
U moet ze aan de lijn houden en hun actuele vaccinatierapport en tatoeage kunnen laten zien. Ze mogen niet alleen op de staanplaatsen worden gelaten. De camping behoudt zich het recht voor om in geval van mishandeling contact op te nemen met de SPA (dierenbeschermingsbedrijf). Rottweillers, American Staffordshire Terriers, Staffordshire Terriers, Rosas of honden die door hun morfologische kenmerken worden geassimileerd met de 4 bovengenoemde rassen, zijn ten strengste verboden.

 

7.3. INTERNE REGELGEVING en VEILIGHEID

Reglement van orde hangt bij de ingang van het etablissement en bij de receptie. De Klant is verplicht hiervan kennis te nemen en deze te respecteren. Bij tussenkomst van een bewakingsagent of de politie op uw terrein wegens niet-naleving van de voorschriften, wordt u een forfaitair bedrag van € 250, - per tussenkomst aangerekend.

 

ARTIKEL 8 - VERPLICHTINGEN VAN DE DIENSTVERLENER - GARANTIE

De Dienstverlener garandeert de Klant, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en zonder extra betaling, tegen elk gebrek aan overeenstemming of verborgen gebrek als gevolg van een gebrek in het ontwerp of de uitvoering van de bestelde Diensten.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de klant de serviceprovider schriftelijk op de hoogte stellen van het bestaan van defecten of non-conformiteit binnen een termijn van maximaal 30 dagen vanaf de levering van de services.

De Dienstverlener vergoedt, corrigeert of laat (voor zover mogelijk) de diensten die als gebrekkig worden beschouwd, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen nadat de Dienstverlener het gebrek of de ondeugd heeft geconstateerd, vergoeden of corrigeren. Terugbetaling vindt plaats door bijschrijving op de bankrekening van de klant of door middel van een cheque die naar de klant wordt gestuurd.

De garantie van de Dienstverlener is beperkt tot de terugbetaling van de Diensten die daadwerkelijk door de Klant zijn betaald. De Dienstverlener kan niet verantwoordelijk of schuldig worden geacht voor enige vertraging of niet-uitvoering als gevolg van het optreden van een geval van overmacht dat gewoonlijk wordt erkend door de Franse jurisprudentie.

De Diensten die worden aangeboden via de website van de Dienstverlener www.levergerfleuri.fr voldoen aan de geldende voorschriften in Frankrijk.

 

ARTIKEL 9 - HERROEPINGSRECHT

Activiteiten die verband houden met de organisatie en verkoop van verblijven of excursies op een bepaalde datum of in een bepaalde periode vallen niet onder de herroepingstermijn die van toepassing is op verkoop op afstand en buiten verkoopruimten, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L221-28 van de consument. Code.

 

ARTIKEL 10 - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Dienstverlener, die deze presentaties opstelt, voert de verwerking van persoonsgegevens uit die als rechtsgrondslag heeft:

● Of het legitieme belang dat door de serviceprovider wordt nagestreefd wanneer deze de volgende doelen nastreeft:

- prospectie

- het beheren van de relatie met zijn klanten en prospects,

- de organisatie, registratie en uitnodiging voor evenementen van de dienstverlener,

- verwerking, uitvoering, prospectie, productie, beheer, opvolging van aanvragen en dossiers van klanten,

- het opstellen van akten namens haar klanten.

● Of het naleven van wettelijke en regelgevende verplichtingen bij het implementeren van verwerking met het oog op:

- het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering en de strijd tegen corruptie,

- facturering,

- Accounting.

De Dienstverlener bewaart de gegevens alleen voor de tijd die nodig is voor de operaties waarvoor ze werden verzameld en in overeenstemming met de geldende regelgeving.

In dit verband worden klantgegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie plus 3 jaar voor animatiedoeleinden en prospecting, onverminderd bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen.

Met betrekking tot het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme worden de gegevens bewaard tot 5 jaar na het beëindigen van de relatie met de Dienstverlener. Boekhoudkundig worden ze gedurende 10 jaar bewaard vanaf het einde van het boekjaar.

Gegevens van prospects worden gedurende een periode van 3 jaar bewaard indien geen deelname of registratie aan de evenementen van de Dienstverlener heeft plaatsgevonden.

De verwerkte gegevens zijn bedoeld voor geautoriseerde personen van de Dienstverlener.

Onder de voorwaarden bepaald door de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Verordening Gegevensbescherming, hebben individuen recht op toegang tot de gegevens die op hen betrekking hebben, rectificatie, ondervraging, beperking, overdraagbaarheid, 'wissen'.

De personen die bij de uitgevoerde verwerking betrokken zijn, hebben ook het recht om zich te allen tijde, om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens met als rechtsgrond het gerechtvaardigde belang van de dienstverlener., Evenals een recht van verzet tegen commerciële prospectie.

Ze hebben ook het recht om algemene en specifieke richtlijnen vast te stellen die de manier bepalen waarop ze na hun overlijden de bovengenoemde rechten willen uitoefenen.

  • per e-mail naar het volgende adres: E-mailadres

  • of per post naar het volgende adres: Naam, voornaam Bedrijfsnaam Postadres vergezeld van een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs.

De betrokken personen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL.

 

ARTIKEL 11 - INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van de website www.levergerfleuri.fr is eigendom van de Dienstverlener en zijn partners en wordt beschermd door Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Elke reproductie, distributie, geheel of gedeeltelijk gebruik van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een overtreding van vervalsing vormen.

Bovendien blijft de Dienstverlener eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de foto's, presentaties, studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz. Die worden gemaakt (zelfs op verzoek van de Klant) met het oog op het leveren van de Diensten aan de Klant. De Klant onthoudt zich daarom van elke reproductie of elk gebruik van genoemde studies, tekeningen, modellen en prototypes, enz., Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener, die dit afhankelijk kan stellen van een financiële compensatie.

Hetzelfde geldt voor namen, logo's of meer in het algemeen elke grafische of tekstweergave van de serviceprovider of die door hem wordt gebruikt en verspreid.

 

ARTIKEL 12 - TOEPASSELIJK RECHT - TAAL

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende operaties worden beheerst en zijn onderworpen aan het Franse recht.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. In het geval dat ze zijn vertaald in een of meer vreemde talen, heeft alleen de Franse tekst voorrang in geval van betwisting.

 

ARTIKEL 13 - GESCHILLEN

Alle geschillen waartoe de aan- en verkooptransacties gesloten in toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden aanleiding kunnen geven, met betrekking tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging, gevolgen en gevolgen en die niet konden worden opgelost tussen de Dienstverlener en de Klant zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van gewoonterecht.

De Cliënt wordt erop gewezen dat hij in geval van een geschil in elk geval een beroep kan doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of op enige andere alternatieve wijze van geschillenbeslechting.

In het bijzonder kan hij kosteloos een beroep doen op de consumentenbemiddelaar

 

ARTIKEL 14 - PRE-CONTRACTUELE INFORMATIE - AANVAARDING DOOR DE KLANT

De Klant erkent voorafgaand aan het plaatsen van zijn Bestelling op een leesbare en begrijpelijke manier mededeling te hebben gehad van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en van alle informatie en informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen L 111-1 tot L111-7 van de verbruikscode. , naast de informatie die vereist is in toepassing van het decreet van 22 oktober 2008 betreffende de voorafgaande informatie van de consument over de kenmerken van huuraccommodaties in buitenhotels en in het bijzonder:

  • de essentiële kenmerken van de Diensten, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en de betrokken Diensten;

  • de prijs van de Diensten en bijkomende kosten;

  • informatie met betrekking tot de identiteit van de Dienstverlener, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, voor zover dit niet blijkt uit de context;

  • informatie met betrekking tot wettelijke en contractuele garanties en hun implementatiemethoden; de functionaliteiten van de digitale inhoud en, indien van toepassing, de interoperabiliteit ervan;

  • de mogelijkheid om bij een geschil een beroep te doen op conventionele bemiddeling;

  • informatie met betrekking tot de beëindigingsvoorwaarden en andere belangrijke contractvoorwaarden.

Het feit dat een natuurlijke (of rechtspersoon) een bestelling plaatst op de website www.levergerfleuri.fr impliceert de volledige en volledige aanvaarding en aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, die uitdrukkelijk wordt erkend door de klant, die in het bijzonder afziet van het nemen van voordeel halen uit elk tegenstrijdig document dat niet kan worden afgedwongen tegen de serviceprovider.

bottom of page